Ichill | salon tóc

TẦNG 2

 

CẮT

Nhà tạo mẫu Việt                    290 000 VND

Nhà tạo mẫu Nhật                         690 000 VND 

 

NHUỘM

Nhuộm lại                                   790 000 VND

Tóc ngắn                                            990 000 VND

Tóc trung                                        1 190 000 VND

Tóc dài                                            1 390 000 VND

 

UỐN

Tóc ngắn                                              990 000 VND

Tóc trung                                            1 190 000 VND

Tóc dài                                                1 390 000 VND 

 

UỐN NÓNG 

Tóc trung                                            1 590 000 VND

Tóc dài                                                1 790 000 VND

 

DUỖI

Tóc ngắn                                           1 690 000 VND    

Tóc trung                                          1 890 000 VND

Tóc dài                                              2 090 000 VND

Điểm                                                   790 000 VND

 

SẤY & GỘI

Nam                                                    150 000 VND

Nữ                                              190 000 VND

 

Spa đầu & tóc   

Nam                                                    290 000 VND      

Nữ                                               360 000 VND

 

Khác

Rửa mặt                                          110 000 VND       

Tạo mẫu                                             220 000 VND   

Dưỡng                                         990 000 VND

 

GIỜ MỞ CỬA: 10H - 20H

Cugini 4.jpg
Ichill 3.jpg